Sayın üyemiz;

Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürülüğe girmiştir.

6111 sayılı Kanunla, ana hatları itibariyle teşkilatımızla ilgili olarak aşağıdaki temel düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre 25 Şubat 2011 tarihi itiberiyle; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının tamamının; 01 Mart 2011 tarihinden 31 Ağustos 2011 Çarşamba günü meai saati bitimine kadar ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Alacak asıllarının 25 Şubat 2011 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.